Kryteria dobrego projektu

 
Dobry projekt to niekoniecznie każdy projekt, który udało się zrealizować. Żeby spełniał swoje funkcje edukacyjne należy zadbać o to, żeby spełniał również inne kryteria.

1. Projekt jest dziełem uczniów i uczennic

Rola opiekuna lub opiekunki polega na wspieraniu młodzieży – przede wszystkim poprzez wprowadzenie jej w tematykę projektu, dokonanie podziału na zespoły, wspólne ustalenie celów projektu i kryteriów sukcesu, zawarcie kontraktu i monitorowanie postępów prac.. Warto jednak pamiętać, że projekt jest dziełem młodzieży i nie należy wyręczać jej w realizacji poszczególnych działań. Dlatego ważniejsze jest, żeby sama młodzież wzięła odpowiedzialność za wykonanie zadań niż to, by projekt był doskonały. Pozwalamy młodzieży na popełnianie błędów i traktujemy je jako element procesu uczenia się.

2. Projekt ma jasno określone cele, oparte na diagnozie lokalnej

Młodzież przy wsparciu opiekuna lub opiekunki powinna wybrać temat i określić cele, czyli to, czego chce się dowiedzieć i co chce osiągnąć. W przypadku projektu społecznego niezbędne jest wytyczenie celów będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i wykorzystujących dostępne zasoby.

3. Projekt ma rozpisany harmonogram i podział zadań

Odpowiedzialność za poszczególne zadania leży po stronie konkretnych uczniów i uczennic. Młodzież powinna samodzielnie wykonywać zadania określone w harmonogramie, pracując w małych zespołach, parach lub indywidualnie i wywiązując się z wcześniej ustalonych terminów.

4. Projekt wychodzi poza szkołę, znajduje sojuszników i sojuszniczki

Kluczową cechą projektów społecznych powinno być otwieranie szkoły na zewnątrz, czyli nawiązywanie współpracy z instytucjami, samorządami czy lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Uczniowie i uczennice, działając razem ze społecznością lokalną i na jej rzecz, poznają nowe osoby, uczą się od nich, dodając świeże spojrzenie na otaczające ich problemy i wyzwania.

5. Projekt jest promowany i prezentowany publicznie

Uczniowie i uczennice starają się dotrzeć z informacją o projekcie do osób spoza grupy projektowej, m.in. promując projekt i prezentując go publicznie. Do promocji mogą wykorzystać wykorzystać media społecznościowe (np. Facebook, YouTube), media lokalne (np. portal gminy) oraz media szkolne (np. szkolna gazetka czy radiowęzeł).
Efekty projektu powinny zostać zaprezentowane publicznie i być widoczne, szczególnie dla osób, do których projekt jest skierowany. Forma prezentacji może być dowolna, np. wystawa zdjęć, gra miejska, finał w postaci debaty, odsłonięcie muralu.

6. Projekt kończy się ewaluacją i podsumowaniem

Ważny element realizacji projektu stanowi jego podsumowanie i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Uczniowie i uczennice powinni ocenić, w jakim stopniu udało im się zrealizować zamierzone cele; zastanowić, co było wartościowe, a co się nie udało w kontekście pracy nad projektem. To także dobry czas, aby młodzież otrzymała od opiekuna lub opiekunki informację zwrotną na temat jakości swojej pracy. Warto chwalić za wykonane zadania oraz wskazywać, co ewentualnie należy poprawić lub zmodyfikować. Dobrze jest też wskazać poszczególnym osobom, jak mogą rozwijać się dalej po skończonym projekcie.

7. Projekt pozwala wskazać uczniom i uczennicom czego się nauczyli

Opiekun lub opiekunka dba o to, żeby przed rozpoczęciem projektu określić, jakie kompetencje chce wzmacniać w uczniach i uczennicach za pomocą tego działania i w jaki sposób. Podczas wspólnej pracy z grupą sprawdza, czy udaje się zamierzone cele edukacyjne osiągnąć. Zaprasza uczniów i uczennice do refleksji nad swoimi kompetencjami i ich rozwojem na poszczególnych etapach projektu. Po zakończeniu projektu młodzież potrafi wskazać, czego się nauczyła biorąc udział w projekcie.

8. W projekcie zwraca się uwagę na relacje i proces grupowy

Osoba opiekująca się projektem ma świadomość różnych mechanizmów, które mogą pojawić się w grupie i uwzględnia to w swojej pracy z nią. Dba o poczucie bezpieczeństwa uczniów i uczennic i reaguje na pojawiające się trudne sytuacje, np. konflikt. Zwraca uwagę na to, żeby każda osoba z grupy czuła się jej częścią, niezależnie od tego, jakie zadania projektowe wykonuje. Opiekun lub opiekunka traktuje sytuacje występujące w grupie jako element procesu uczenia się uczniów i uczennic, np. jak radzić sobie z sytuacją konfliktową, jak wyrażać swoje zdanie, jak dochodzić do wspólnego rozwiązania.