Szkoła demokracji

Naszym celem jest zwiększanie poczucia wpływu uczniów i uczennic, rozwój partycypacji i samorządności uczniowskiej.

Wierzymy, że możliwość wpływu na działanie swojej najbliższej społeczności ma wielki wpływ na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi. Zależy nam na tym, aby wprowadzać elementy partycypacji uczniów nie tylko w obszar działań pozalekcyjnych ale również w kwestii organizacji życia szkoły, uczenia, szkolnych zasad i regulacji. Chcemy, żeby głos uczniów był słuchany i słyszany – przede wszystkim tych, którzy siedzą zazwyczaj w ostatnich ławkach.

Szkoła demokracji

kiedy:
kto:
etap:
forma:
o czym:
cel:

09.2021 – 04.2022
zespół uczniowski od 3 do 8 osób w wieku 12-19 lat z nauczycielem szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
całościowe wsparcie szkoły, praca z mentorem/ką, szkolenia
samorządność uczniowska
zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin programu

Inny materiał

Terminarz

Inny materiał

Obszary w programie

Partnerzy

Program „Szkoła Demokracji” jest realizowany w ramach projektu „Akademia Demokracji” przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie wraz
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt „Akademia Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program „Szkoła Demokracji” jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.